Regulamin sklepu medStyle

  1. Sprzedawca –Sklep internetowy FuturaMedStyle, dostępny pod adresem internetowym: ,
    prowadzony jest przez firmę Futura sp. z o.o. z siedzibą w 42-677 Czekanów, Szkolna 7. NIP 6452564388.
  2. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
odzież medyczna

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8. Użytkownik – podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.

9. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem, zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji.

10. Usługa prowadzenia Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedawce na rzecz Klienta droga elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.

11. Login – adres e-mail Klienta. Jest podawany podczas tworzenia Konta przez Klienta.

12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim przez klienta ponosi klient.

13. Umowa prowadzenia Konta – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Użytkownika Usługę prowadzenia konta.

14. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

15. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie wpłynęło i zostało zarejestrowane.

17. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki, dodatkowe koszty Zamówienia.

18. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez Sprzedającego informacji o Towarze na Stronie internetowej.

19. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa:

–  zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MedStyle Moda Medyczna Gliwice

– składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym MedStyle Moda Medyczna,

– dostarczania zamówionych Towarów Klientowi,

– uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów,

– uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

3. Podane ceny towarów oraz wysyłki są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Sprzedaż i wysyłka jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

5. Zdjęcia produktów prezentowanych w sklepie internetowym mają charakter poglądowy.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jest to zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

8. Sklep internetowy może dokonać zmiany regulaminu. Wobec zamówień złożonych przez klienta stosuje się ten regulamin, który obowiązywał w momencie jego składania.

9. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy w zakładce Regulamin.

10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

III

Umowa prowadzenia Konta

Celem złożenia Zamówienia Kupujący może skorzystać z Usługi prowadzenia Konta.

W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.

Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta.

Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta, w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Kupującego.

Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w przypadku ujawnienia przez Sprzedającego okoliczności podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub podejmowania przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta działań sprzecznych z prawem.

Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.

IV

Przyjmowanie zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie „Akceptuję warunki Regulaminu” przed złożeniem Zamówienia.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej oraz w przypadku usterek w sklepie lub innych trudnościach na adres sklep@futura-medstyle.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia należy:

Utworzyć konto Klienta oraz zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia,
wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

a. Klient nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub transakcji aktualnej.

b. Towar zamówiony przez Kupującego jest niedostępny,

c. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży, złożonej przez Klienta.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5. powyżej oraz poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu potwierdzającego zakup towaru – fakturę VAT. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V

Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. telefon – 503 093 802

b. e-mail – sklep@futura-medstyle.pl

d. adres korespondencyjny – 42-677 Czekanów, Szkolna 7

5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta przesłanej na adres biuro@futura-polska.pl lub na adres korespondencyjny.

7. Zamówienia można anulować w chwili gdy nie jest ono przekazane do realizacji wysyłając informację e-mailem albo telefonicznie podając numer zamówienia. Fakt anulacji zamówienia potwierdza każdorazowo obsługa sklepu telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulacji.

8. Zamówienie może być realizowane częściami, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

VI

Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

b. przelewem na rachunek bankowy:

c. w biuro – magazyn – showroom: 42-677 Czekanów, Szkolna 7 – gotówką lub kartą płatniczą– przy odbiorze przesyłki

d. za pośrednictwem płatności elektronicznych

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VII

Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez firmę kurierską DPD.

2. Zasady odbioru Towaru określa przewoźnik.

3. Przy odbiorze osobistym klient odbiera zamówiony Towar po wcześniejszym uzgodnieniu w Biuro – Magazyn – Showroom 42-677 Czekanów, Szkolna7.

Płatność przy odbiorze osobistym: przedpłata, gotówka, płatność kartą

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 21 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych do pracy). Na czas realizacji zamówienia składa się czas przeznaczony na skompletowanie towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

5. Koszt dostawy wynosi 13 zł przy płatności z góry, 18 zł przy płatności za pobraniem. Pobranie można opłacić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej u kuriera DPD.

6. Przed odbiorem przesyłki u kuriera klient powinien sprawdź, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone lub nie było otwierane. Jeżeli zachodzi obawa, że przesyłka mogła zostać uszkodzona lub zachodzi podejrzenie kradzieży jej zawartości, należy przy odbiorze, w obecności kuriera spisać protokół szkody, który jest podstawą do rozpatrywania reklamacji. Nie należy przyjmować paczek uszkodzonych lub naruszonych.

8. Koszty przesyłki Towaru i inne zaakceptowane w formularzu Zamówienia koszty ponosi Kupujący.

9. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu Zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.

W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego koszt powtórnego nadania zamówionego Towaru wynosi 25 zł za każdą paczkę. Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

VIII

Programy rabatowe i promocje

1. Przyznane rabaty i promocje nie sumują się.

2. Rabat jest liczony od kwoty brutto każdego z zamówionych produktów.

4. Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie naliczania rabatów i cen promocyjnych.

6. Zmiany w naliczaniu rabatów i cenach promocyjnych nie dotyczą wcześniej złożonych przez Klienta zamówień.

IX

Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

6. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres korespondencyjny sklep@futura-medstyle.pl

7. Wadliwy produkt należy przesłać na następujący adres Sprzedawcy: 42-677 Czekanów, Szkolna 7. Przesyłki nie zgłoszone nie będą przyjmowane. Koszt przesyłki do Sprzedawcy ponosi Klient, chyba, że Strony postanowią inaczej.

8. Wysyłany produkt powinien być czysty. Brudne produkty będą odsyłane do Klienta bez rozpatrywania reklamacji.

X

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@futura-medstyle.pl

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy  42-677 Czekanów, Szkolna 7

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi koszt zakupu towaru.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

XI

Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

XII

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIII

Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.futura-medstyle.pl.

3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

XIV

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR, elektronicznej platformy służącej do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

(0)